Громадська організація «Всеукраїнська асоціація «Інформаційна безпека та інформаційні технології» (далі – Організація, ВАІБІТ, АСОЦІАЦІЯ) є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для здійснення захисту прав і свобод, задоволення суспільних інтересів для реалізації цілей та завдань, передбачених цим Статутом.

Повне найменування Організації – Громадська організація «Всеукраїнська асоціація «Інформаційна безпека та інформаційні технології». Скорочене найменування– ГО «ВАІБІТ». Назва англійською мовою – All-Ukrainian Association «Information Security and Information Technologies» Громадська організація ««Всеукраїнська асоціація «Інформаційна безпека та інформаційні технології»» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, прозорості, відкритості та публічності. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку.

Символіка ВАІБІТ реєструється у встановленому законодавством порядку. Діяльність громадської організації поширюється на територію України. Організаційно-правова форма: громадська організація. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті. Організація задля реалізації своїх цілей має право укладати угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу з іншими громадськими організаціями (спілками), іноземними неурядовими організаціями та міжнародними організаціями з дотриманням законодавства України.