V Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I’2018)

V Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I’2018)

До участі у конференції запрошуються вчені, науковці, працівники ІТ сфери, студенти.

Робочі мови конференції – українська, англійська. До початку роботи конференції планується опублікувати електронний збірник доповідей.

Напрямки роботи конференції 1. Математичні основи інформаційних технологій 2. Технології управління ІТ-проектами 3. Інформаційна аналітика та впливи (Data Science) 4. Технології штучного інтелекту та інтелектуальна обробка даних 5. Інформаційні технології захисту кіберпростору 6. Інформаційні технології електронної комерції та електронного

урядування 7. Технології електронної освіти

Правила оформлення тез доповідей та умови їх видання

  1. До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції, обсяг яких не перевищує 2-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел. Кількість співавторів – не більше 4 осіб.
  2. Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора МS Word. Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищами всіх авторів. Сторінки не нумеруються.
  3. Тези доповіді мають бути оформлені наступним чином (див. зразок):

– шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1; – у лівому верхньому кутку:

– УДК; – прізвище та ініціали автора (напівжирним шрифтом); – науковий ступінь, вчене звання, посада; – установа, місто (курсивом). – назва тез (великими літерами, по центру, напівжирним шрифтом); – основний текст (вирівнювання по ширині, абзац 1 см.); – список використаних джерел. 4. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати вирівнювання по ширині, напівжирним шрифтом. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацією по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Office.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ СКАНОВАНІ ОБ’ЄКТИ! 5. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригіналу. Використані джерела нумеруються відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за текстом.

Увага! До тексту тез доповіді, без узгодження з автором, можуть бути внесенні редакційні правки.

Тези студентів друкуються у співавторстві з науковим керівником. 6. Право рекомендувати тези доповіді до друку залишається за програмним комітетом. 7. За результатами розгляду тез доповіді буде прийнято рішення про їх публікацію, про що буде повідомлено авторів.

Електронна заявка на сайті конференції (заповнюється обов’язково!) 1. Прізвище, ім’я, по батькові. 2. Науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, навчальний заклад або місце роботи, посада.

  1. Напрямок No ___ (будь ласка оберіть тільки один варіант) та форма участі:

– виступити з доповіддю; – бути слухачем; – заочна участь – тільки публікація тез. 4. Додаткові вимоги до виступу. 5. Необхідність готелю (оплачується учасником самостійно). 6. Поштова адреса (індекс обов’язково!), номер контактного телефону, E-mail. 7. Інформація про те, звідки дізналися про конференцію. 8. Чи бажаєте взяти участь у фуршеті. 9. Дата.

Організаційний внесок

Вартість одного примірника праць конференції – 100 грн. Додатково:

– за участь у конференції з кожного учасника – 150 грн. (для аспірантів – 100 грн.,

для студентів – безкоштовно); – участь в фуршеті (для бажаючих) – 500 грн. Примітки:

– організаційний внесок не включає поштові витрати на пересилку примірника тез. – за участь у конференції та фуршеті оплата здійснюється особисто при реєстрації.

Оплата за примірник праць конференції перераховується на рахунок: Київський національний університет імені Тараса Шевченка р/р No 31256356214095 ДКСУ у м. Києві Код банку 820172 ЄДРПОУ 02070944 Призначення платежу: «Організаційний внесок прізвище учасника за примірник праць конференції ІТ&І’2018».

Комісія банку оплачується платником платежу!

Будь ласка, дотримуйтесь правил і термінів!

Порядок дій для участі у конференції

  1. Заповнення заявки на участь (на сайті конференції) (Учасники, до 21 жовтня

2018 року). 2. Надсилання тез доповіді (Учасники, до 28 жовтня 2018 року). 3. Прийняття доповіді (Програмний комітет, до 31 жовтня 2018 року). 4. Надсилання повідомлення про прийняття доповіді (Секретаріат конференції, до

2 листопада 2018 року). 5. Оплата організаційного внеску за примірник праць конференції (Учасники, до 4 листопада 2018 року, за потреби придбання додаткових примірників – при реєстрації 20 листопада 2018 року). 6. Надсилання копії квитанції про оплату організаційного внеску за примірник праць конференції на електронну адресу конференції (Учасники, до 4 листопада 2018 року).

Контакти

Менеджер конференції: Іларіонов Олег Євгенович т. (044) 481-44-07 Секретаріат конференції: Чаповська Тамара Павлівна т.(044) 481-44-07

E-mail: fit_conferencii@ukr.net Сайт конференції: http://iti.fit.knu.ua/

Зразок оформлення тез доповіді УДК 005.8:005.41 1 І. І. Іваненко Доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій 2 П. П. Петренко Магістрант 1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ 2 Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Гарантія якості освіти, як на рівні кожного вищого навчального закладу, так і на державному рівні є головною умовою розвитку України та її належності до європейського гуманітарного простору. Виходячи з необхідності вирішення нагальних сьогоденних завдань діяльності ВНЗ, і задач, орієнтованих на майбутнє – на розвиток виникає потреба в створенні і впровадженні інформаційних технологій управління проектами у діяльність вищих навчальних закладів [1].

……………

Список використаних джерел 1. Сидоренко С.С. Управління вищими навчальними закладами із застосуванням методів управління проектами [Електронний ресурс] / С. С. Сидоренко // Інформаційні технології та взаємодії. – 2015. – Вип.1. – С. 87- 91.

Організаційний комітет конференції

Тесля Ю.М. – голова організаційного комітету конференції, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, декан факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка. Бичков О.С. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри програмних систем і технологій КНУ імені Тараса Шевченка. Білощицький А.О. – доктор технічних наук, професор, лауреат премії Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій КНУ імені Тараса Шевченка. Іларіонов О.Є. – кандидат технічних наук, доцент, заступник декана факультету інформаційних технологій, КНУ імені Тараса Шевченка. Кравченко Ю.В. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мережевих та інтернет технологій КНУ імені Тараса Шевченка. Морозов В.В. – кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри технологій управління КНУ імені Тараса Шевченка. Оксіюк О.Г. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації КНУ імені Тараса Шевченка. Плескач В.Л. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри прикладних інформаційних систем КНУ імені Тараса Шевченка. Снитюк В.Є. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних та інформаційних систем КНУ імені Тараса Шевченка.

Програмний комітет конференції

Андон П.І. – співголова програмного комітету конференції, академік НАН України, доктор фізико- математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту програмних систем НАН України Биков В.Ю. – співголова програмного комітету конференції, доктор технічних наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Павлов О.А. – співголова програмного комітету конференції, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Палагін О.В. – співголова програмного комітету конференції, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заступник директора Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. Бабаєв І.А. – доктор технічних наук, професор, Президент Азербайджанської асоціації управління проектами. Бушуєв С.Д. – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури. Гогунський В.Д.– доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управління системами безпеки життєдіяльності Одеського національного політехнічного університету. Голуб С.В. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького. Колеснікова К.В. – доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних технологій в машинобудуванні Одеського національного політехнічного університету. Кононенко І.В. – доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри стратегічного управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Левикін В.М. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки. Марков К.К. – професор інституту математики та інформатики Болгарської Академії Наук. Мороз Г.Б. – кандидат технічних наук, вчений секретар Інституту програмних систем НАН України Яловець А.Л. – доктор технічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту програмних систем НАН України.

Comments are closed.